Uczniowie klas oddziałów przygotowania wojskowego są szkoleni zgodnie z programem zawartym w rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 977). W trakcie nauki zdobywają wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP. Są przygotowywani do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej).  Nabywają m. in. umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej. Biorą udział w specjalistycznych szkoleniach wojskowych: strzeleckich, sanitarnym, inżynieryjno - saperskim, logistycznym, szkoleniach z terenoznawstwa, taktyki wojskowej i łączności. Wszystkie zajęcia z zakresu wojskowości prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mundurową.

Uczniowie wychowywani są w duchu patriotyzmu oraz szacunku do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski. Promuje się wśród nich właściwe postawy moralne przez wartości odnajdywane w etosie służby wojskowej, w tym postawę odwagi, honoru i szacunku do drugiego człowieka. Edukacja wojskowa to także dbałość o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywanie umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu. W celu poprawy sprawności fizycznej organizowane są obozy: kondycyjne, narciarskie, wspinaczki skałkowej, itp.

Efekty:

1.    przeszkolenie w zakresie umożliwiającym odbycie po ukończeniu szkoły skróconej formy służby wojskowej (dla ochotników) i łożenie przysięgi wojskowej;
2.    pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
3.    przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
4.    stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.